Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Text s významom pre EHP)