Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1011, 17. juuli 2018, millega antakse luba UV-töödeldud seente kasutuskoguste suurendamiseks uuendtoiduna Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2283 alusel ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470 (EMPs kohaldatav tekst)