Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1011 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2018, για την έγκριση της επέκτασης των επιπέδων χρήσης μανιταριών επεξεργασμένων με υπεριώδη ακτινοβολία ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)