Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 569/2014 z  23. mája 2014 , ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1389/2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny trichlórizokyanurovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po preskúmaní týkajúcom sa „nového vývozcu“ podľa článku 11 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009