Υπόθεση T-527/20: Προσφυγή της 19ης Αυγούστου 2020 — Aldi κατά EUIPO (CUCINA)