Mål C-541/19: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 26 november 2019 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Hamburg – Tyskland) – XW mot Eurowings GmbH