KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI UN REVĪZIJAS PALĀTAI Eiropas Savienības konsolidētie gada finanšu pārskati — 2013. gads