Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2016 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev (08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE))