Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9843 — Colony Capital/PSP/NGD) (Text s významom pre EHP) 2021/C 34/02