Vec C-136/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 24. septembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – GC, AF, BH, ED/Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Osobné údaje – Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní týchto údajov umiestnených na webových stránkach – Smernica 95/46/ES – Nariadenie (EÚ) 2016/679 – Internetové vyhľadávače – Spracúvanie údajov umiestnených na webových stránkach – Osobitné kategórie údajov podľa článku 8 tejto smernice a článkov 9 a 10 tohto nariadenia – Uplatniteľnosť týchto článkov na poskytovateľa vyhľadávača – Rozsah povinností tohto poskytovateľa podľa uvedených článkov – Uverejnenie údajov na webových stránkach výlučne na žurnalistické účely alebo na účely umeleckého alebo literárneho vyjadrenia – Dôsledky pre vybavenie žiadosti o odstránenie odkazu – Články 7, 8 a 11 Charty základných práv Európskej únie)