Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. februára 1976.