Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/42/ES zo 6. mája 2009 o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave (prepracované znenie) (Text s významom pre EHP)