Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9715 — PCG/PCC/JV) (Text s významom pre EHP) 2020/C 96/01