Nariadenie Komisie (EHS) č. 1843/89 z 26. júna 1989, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2290/83 stanovujúce ustanovenia na vykonávanie článkov 50 až 59, 63a a 63b nariadenia Rady (EHS) č. 918/83, ktorým sa ustanovuje systém oslobodenia od cla v spoločenstve