Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1843/89 z dnia 26 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2290/83 ustanawiające przepisy w celu wykonania art. 50–59, 63a oraz 63b rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych