Nariadenie Komisie (ES) č. 203/2008 zo 4. marca 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o gamithromycin (Text s významom pre EHP)