Mål T-257/20: Tribunalens beslut av den 17 november 2020 – González Calvet mot SRB (Talan om ogiltigförklaring – Ekonomisk och monetär politik – Gemensamma resolutionsmekanismen för kreditinstitut och vissa värdepappersföretag – Beslut om att inte bevilja ekonomisk ersättning till berörda aktieägare och fordringsägare – Åsidosättande av formkrav – Artikel 76 d i rättegångsreglerna – Uppenbart att talan ska avvisas)