Дело T-257/20: Определение на Общия съд от 17 ноември 2020 г. — González Calvet/ЕСП (Жалба за отмяна — Икономическа и парична политика — Единен механизъм за преструктуриране на кредитни институции и някои инвестиционни посредници (ЕМП) — Решение, с което се отказва да се предостави финансова компенсация на засегнатите акционери и кредитори — Неспазване на изискванията за форма — Член 76, буква г) от Процедурния правилник — Явна недопустимост)