Vec C-624/17: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. júla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof Den Haag — Holandsko) — trestné konanie proti Tronex BV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Odpad — Preprava — Nariadenie (ES) č. 1013/2006 — Článok 2 bod 1 — Smernica 2008/98/ES — Článok 3 bod 1 — Pojmy „preprava odpadu“ a „odpad“ — Dodávka tovaru, ktorý bol pôvodne určený na maloobchodný predaj a ktorý spotrebitelia vrátili alebo sa stal nadbytočný v sortimente predávajúceho)