Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1994 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019)] (Text s významom pre EHP)