RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind evaluarea ex-post a mecanismului comunitar de protecție civilă și a instrumentului financiar de protecție civilă pentru perioada 2007-2013