Дело C-76/17: Решение на Съда (четвърти състав) от 1 март 2018 г. (преюдициално запитване от Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Румъния) — SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice (Преюдициално запитване — Такса с равностоен на мито ефект — Член 30 ДФЕС — Вътрешно данъчно облагане — Член 110 ДФЕС — Такса, прилагана по отношение на петролните продукти за износ — Непрехвърляне на таксата на потребителя — Тежест на таксата, която се понася от данъчнозадълженото лице — Възстановяване на сумите, платени от данъчнозадълженото лице)