Jamet/Komisia Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. júna 1972. # Michel Jamet proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Vec 37-71. TITJUR