2012 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 80/2012, išdėstantis biologinių ir cheminių medžiagų, numatytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 53 straipsnio 1 dalies b punkte, sąrašą