2011/792/SZBP: Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/4/2011 z  2. decembra 2011 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta)