Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/427 ze dne 10. března 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 24-epibrassinolid jako látka představující nízké riziko a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)