Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/662 (2020. gada 15. maijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 3321) (Dokuments attiecas uz EEZ)