Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/662 2020 m. gegužės 15 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 3321) (Tekstas svarbus EEE)