Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/662, 15. mai 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 3321 all) (EMPs kohaldatav tekst)