Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2301 z 8. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 93/195/EHS, pokiaľ ide o veterinárne podmienky a podmienky veterinárnej certifikácie v prípade opakovaného vstupu registrovaných koní určených na dostihy, súťaže a kultúrne podujatia po dočasnom vývoze do Mexika a Spojených štátov amerických, a ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2004/211/ES, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Mexika v zozname tretích krajín a ich častí, z ktorých je povolený dovoz živých koňovitých a ich spermy, vajíčok a embryí [oznámené pod číslom C(2015) 8556] (Text s významom pre EHP)