Spojené veci C-325/18 PPU a C-375/18 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 19. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal – Írsko) – Hampshire County Council/C.E., N.E. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Medzinárodné únosy detí — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Článok 11 — Žiadosť o návrat — Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 — Návrh na vyhlásenie vykonateľnosti — Odvolanie — Charta základných práv Európskej únie — Článok 47 — Právo na účinný opravný prostriedok — Lehota na podanie odvolania — Uznesenie o vyhlásení vykonateľnosti — Výkon rozhodnutia pred jeho doručením)