Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 626/2011 zo 4. mája 2011 ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie klimatizátorov energetickými štítkami