ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 561/2006 W ODNIESIENIU DO MINIMALNYCH WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH MAKSYMALNEGO DZIENNEGO I TYGODNIOWEGO CZASU PROWADZENIA POJAZDU, MINIMALNYCH PRZERW ORAZ DZIENNEGO I TYGODNIOWEGO OKRESU ODPOCZYNKU ORAZ ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 165/2014 W ODNIESIENIU DO OKREŚLANIA POŁOŻENIA ZA POMOCĄ TACHOGRAFÓW