Mål C-702/19 P: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 22 oktober 2020 – Silver Plastics GmbH & Co. KG, Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG mot Europeiska kommissionen (Överklagande – Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Marknaden för livsmedelsförpackningar för detaljhandeln – Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF konstateras – Förordning (EG) nr 1/2003 – Artikel 23 – Artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna – Den grundläggande rätten till en rättvis rättegång – Principen om parternas likställdhet i processen – Rätten ”till konfrontation” – Hörande av vittnen – Motivering – En enda fortlöpande överenskommelse – Övre gräns för böterna)