Zaak C-702/19 P: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 22 oktober 2020 — Silver Plastics GmbH & Co. KG, Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG / Europese Commissie [Hogere voorziening – Mededinging – Kartel – Markt voor de verpakking van levensmiddelen voor de detailhandel – Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld – Verordening (EG) nr. 1/2003 — Artikel 23 – Artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens – Grondrecht op een eerlijk proces – Beginsel van processuele gelijkheid – Recht op een “confrontatie” – Horen van getuigen – Motivering – Eén enkele voortdurende inbreuk – Maximum van de geldboete]