Lieta C-702/19 P: Tiesas (devītā palāta) 2020. gada 22. oktobra spriedums – Silver Plastics GmbH & Co. KG, Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG/Eiropas Komisija (Apelācija – Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Pārtikas produktu iepakojumu tirgus mazumtirdzniecībai – Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums – Regula (EK) Nr. 1/2003 – 23. pants – Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pants – Pamattiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu – Pušu procesuālo tiesību vienlīdzības princips – Tiesības uz “konfrontāciju” – Liecinieku nopratināšana – Pamatojums – Vienots un turpināts pārkāpums – Naudas soda maksimālais apmērs)