Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2020 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))