Kohtu otsus, 3. august 2016, liidetud kohtuasjades E-26/15 ja E-27/15 — B suhtes algatatud kriminaalasi ning B vs. Finanzmarktaufsicht (Teenuste osutamise vabadus – EMP artikkel 36 – Direktiiv 2005/60/EÜ – Proportsionaalsus)