TITJUR Návrhy generálneho advokáta - Roemer - 27. októbra 1971. # Kurt Siemers & Co. proti Hauptzollamt Bad Reichenhall. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Finanzgericht München - Nemecko. # Vec 30-71. Siemers