Úradný vestník Európskej únie, L 21, 25. januára 2018