Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 8. apríla 2019, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a uplatňovaním Dohody o EHP [Vec M.8436 – General Electric Company/LM Wind Power Holding (článok 14 ods. 1)] [oznámené pod C(2019)2569] (Iba anglické znenie je autentické) (Text s významom pre EHP) 2020/C 24/06