Περίληψη Απόφασης της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2019 με την οποία μια πράξη συγκέντρωσης κηρύσσεται συμβατή με την εσωτερική αγορά και τη λειτουργία της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [Υπόθεση M.8436 — General Electric Company / LM Wind Power Holding (άρθρο 14 παράγραφος 1)] [κοινοποιηθείσα υπό τον C(2019) 2569] (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 24/06