Sprawa C-273/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 4 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione – Włochy) – Agenzia delle Entrate / Federal Express Europe Inc. [Odesłanie prejudycjalne — Podatek od wartości dodanej (VAT) — Szósta dyrektywa 77/388/EWG — Dyrektywa 2006/112/WE — Zwolnienie z VAT — Artykuł 86 ust. 1 lit. b) i art. 144 — Zwolnienie z należności celnych przywozowych towarów o niewielkiej wartości lub o charakterze niehandlowym — Zwolnienie świadczenia usług dotyczącego przywozu towarów — Krajowe przepisy opodatkowujące podatkiem VAT koszty transportu dokumentów i towarów o niewielkiej wartości pomimo ich charakteru dodatkowego względem towarów niepodlegających opodatkowaniu]