Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/645 z 5. apríla 2017, ktorým sa opravuje lotyšské jazykové znenie nariadenia (ES) č. 152/2009, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol krmív (Text s významom pre EHP )$