Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o cezhraničných platbách v Únii (kodifikované znenie)