Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8485 — Hitachi Group/Honda/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП. )