TITJUR Brandau/Rada Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 7. júna 1972. # Georg Brandau proti Rade Európskych spoločenstiev. # Vec 46-71.