Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/619 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2020/2235, (ΕΕ) 2020/2236 και (ΕΕ) 2021/403 όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για τη χρήση πιστοποιητικών υγείας των ζώων, επίσημων πιστοποιητικών και πιστοποιητικών υγείας των ζώων/επίσημων πιστοποιητικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)