Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/898 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2018, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 401/2013 σχετικά με περιοριστικά μέτρα έναντι της Μιανμάρ/Βιρμανίας