Forenede sager C-119/19 P og C-126/19 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. september 2020 — Europa-Kommissionen mod Francisco Carreras Sequeros m.fl., Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union (Appel – personalesag – vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union – ændring den 1. januar 2014 – artikel 6 i bilag X – tjenestemænd og kontraktansatte, der gør tjeneste i et tredjeland – nye bestemmelser vedrørende tildeling af årlige betalte feriedage – ulovlighedsindsigelse – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 31, stk. 2 – direktiv 2003/88/EF – grundlæggende ret til årlig betalt ferie)